Powrót

Wspólnaprzygoda

Wspólnaprzygoda

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy

ZAPRASZA wszystkich chętnych do udziału w Konkursie "Wspólna Przygoda"

Mamy nadzieję, że "Wspólna Przygoda" będzie fajną zabawą oraz nauką

Aktualności

Informujemy, iż terminy zostały zaktualizowane. 

Zgłoszenia zbieramy do 31 maja 2019 roku.

Czekamy na Państwa

Zapraszamy do wspaniałej zabawy oraz nauki!!!

Założenia programowe

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Konkurs „Wspólna Przygoda”

 1. Obszar tematyczny
 • Gra terenowa
 • Topografia, kultura, współpraca.
 1. Cel główny
 • Integracja i współpraca międzypokoleniowa.
 1. Cele szczegółowe
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie poruszania się w terenie przy wykorzystaniu mapy GPS.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia tradycyjnej wyprawy terenowej z wykorzystaniem nowoczesnej techniki internetowej oraz GPS.
 • Rozwijanie umiejętności planowania, realizacji i dokumentacji wyprawy terenowej.
 1. Profil odbiorcy

Konkurs adresowany jest do uczniów:

 • przedszkoli
 • szkół podstawowych,
 • gimnazjum,
 • szkół średnich.

Uczestnikami konkursu mogą być również seniorzy.

 1. Szacowany czas wydarzenia
 • 7 miesięcy
 1. Forma i etapy realizacji wydarzenia

Konkurs obejmie następujące etapy:

 1. Zgłoszenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy.
 2. Zalogowanie w serwisie internetowym www.geocaching.pl
 • Udział w warsztatach dotyczących zasad poszukiwania skrzynek geocachingowych (dobrowolne).
 1. Poszukiwanie i odnajdywanie ukrytych skrytek.
 2. Potwierdzenie odnalezienia w systemie Geocachingowym.
 3. Dokumentowanie odnalezienia poprzez zapis w tabeli konkursowej oraz poprzez zdjęcia miejsca i osób uczestniczących).
 • Przesłanie wypełnionych tabel wraz z dokumentacją zdjęciową do organizatorów w wersji cyfrowej.
 • Udział w Gali Finałowej Konkursu.
 1. Udział
 1. Sposób rekrutacji uczestników Przesłanie formularza zgłoszeniowego lub skanu na adres uczelni – Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.
 1. Miejsce realizacji
 • Wszystkie miejsca oznaczone w serwisie Geocachingowym.
 • Sale partnerów przedsięwzięcia.
 1. Zasady punktacji
 1. Kategorie punktacji
 2. Punkty za stopień trudności terenu (zgodnie z poziomem Geocachingu) - 1-5 pkt.
 3. Punkty za stopień ukrycia (zgodnie z poziomem Geocachingu) - 1-5 pkt.
 4. Punkty za rodzaj cache – zgodnie z nazwami Geocachingu
 • Tradycyjne – 1 pkt.
 • Multi – 3 pkt.
 • Zagadka – 5 pkt.
 1. Punkty za współpracę
 • Kolega, koleżanka – 1 pkt.
 • Wyjście z osobą dorosła – 3 pkt.
 • Wyjście z seniorem – 5 pkt.
 • Wyjście z seniorem i osobą dorosła (trzy pokolenia) – 10 pkt.
 1. Sumowanie punktów za każdą odnalezioną skrytkę.
 1. Nagrody
 1. 50 pkt./5 m-cy – nagroda pocieszenia I stopnia
 2. 100 pkt./5 m-cy – nagroda pocieszenia II stopnia
 3. 150 pkt./5 m-cy – nagroda pocieszenia III stopnia
 4. Nagrody za największą liczbę punktów – 10 miejsc
 5. I nagroda – o wartości ok. 700 zł
 6. II nagroda – o wartości ok. 500 zł
 7. III nagroda – o wartości ok. 400 zł
 8. Możliwość zdobycia Odznaki PTTK – według zasad Geocachingu
 1. Weryfikacja punktów Aplikacja
 • Tabela – zestawienie
 • Zdjęcia
 1. Partnerzy przedsięwzięcia ……
 1. Harmonogram

  Do 15 maja 2019 r.

          - Wysyłanie zgłoszeń.

  16 maja – 31 maja 2019 r.

          - Warsztaty dla zainteresowanych (dobrowolne).

  16 maja – 30 września 2019 r.

          - Gra terenowa – odnajdywanie cachy (skrytek) i bezpośrednie potwierdzanie w aplikacji Geocachingowej.

  20-30 czerwca 2019 r.

          - Przekazanie wstępnej informacji o postępach uczestników na stronie Konkursu.

  1-10 października 2019 r.

          - Przygotowanie i przesłanie do organizatorów dokumentacji konkursowej (tabela i zdjęcia).

  10-20 października 2019 r.

         - Weryfikacja otrzymanej dokumentacji.

  Do 31 października 2019 r.

        - Gala Finałowa i rozdanie nagród

 1. Kontakt:                 wspolnaprzygoda@spoleczna.pl

                                        Społeczna Akademia Nauk 
                                   Wydział Zamiejscowy w Świdnicy

                              58 - 100 Świdnica, ul. Franciszkańska 7

                                 tel. (74) 857 57 91; (74) 662 62 03

                            www.swidnica.san.edu.pl/wspolnaprzygoda

 1. Organizatorzy
 • Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się
 • Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
 • Starostwo Powiatowe w Świdnicy
 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
 • Miasto Bielawa
 • Miasto Dzierżoniów
 • Miasto Strzegom
 • Miasto Świdnica
 • Miasto Świebodzice
 • Miasto Żarów
 • Gmina Dzierżoniów
 • Gmina Marcinowice
 • Gmina Świdnica
Terminy

Do 31 maja 2019 r.

        - Wysyłanie zgłoszeń.

16 maja – 31 maja 2019 r.

        - Warsztaty dla zainteresowanych (dobrowolne).

16 maja – 30 września 2019 r.

        - Gra terenowa – odnajdywanie cachy (skrytek) i bezpośrednie potwierdzanie w aplikacji Geocachingowej.

20-30 czerwca 2019 r.

        - Przekazanie wstępnej informacji o postępach uczestników na stronie Konkursu.

1-10 października 2019 r.

        - Przygotowanie i przesłanie do organizatorów dokumentacji konkursowej (tabela i zdjęcia).

10-20 października 2019 r.

       - Weryfikacja otrzymanej dokumentacji.

Do 31 października 2019 r.

      - Gala Finałowa i rozdanie nagród

Zgłoszenia

W celu zgłoszenia udziału w Konkursie "Wspólna Przygoda" należy:

 

 1. Należy pobrać formularz zgłoszenia ze strony internetowej.
 2. Zapoznać się z regulaminem Konkursu "Wspólna Przygoda".
 3. Wytypować zespół projektowy 3 osobowy.
 4. Z ramienia szkoły wyznaczyć koordynatora (nauczyciel lub uczeń).
 5. Wypełnić formularz i podpisać przez wszystkich członków zespołu projektowego.
 6. Formularz podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji szkoły i przybija pieczątkę szkoły na formularzu.
 7. Formularz dostarczamy bezpośrednio do Dziekanatu Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.
Regulamin

Regulamin Konkursu „Wspólna Przygoda”

1/ Organizatorzy

 • Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się
 • Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
 • Starostwo Powiatowe w Świdnicy
 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
 • Miasto Bielawa
 • Miasto Dzierżoniów
 • Miasto Strzegom
 • Miasto Świdnica
 • Miasto Świebodzice
 • Miasto Żarów
 • Gmina Dzierżoniów
 • Gmina Marcinowice
 • Gmina Świdnica

 Partnerzy

 • ……

2/ Adresat konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z powiatów: świdnickiego i dzierżoniowskiego oraz seniorzy.

3/ Cele konkursu

 • Integracja i współpraca zespołowa, a przede wszystkim międzypokoleniowa, poprzez wspólne poszukiwanie cachy i wykonywanie zadań.
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie poruszania się w terenie przy wykorzystaniu mapy GPS.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia tradycyjnej wyprawy terenowej z wykorzystaniem nowoczesnej techniki internetowej oraz GPS.
 • Rozwijanie umiejętności planowania, realizacji i dokumentacji wyprawy terenowej.

4/ Zasady ogólne konkursu

 1. Konkurs obejmuje indywidualne lub wspólne odnajdywanie pojemnika geocache – skrytek, skrzynek umieszczonych na terenie Polski lub innych krajów przez społeczność Geocachingową.
 2. Geocaching to gra terenowa z wykorzystaniem map interntowych i systemu GPS.
 3. Uczeń może wziąć udział w konkursie indywidualnie.
 4. Każdy uczestnik konkursu składa poniższe, pisemne oświadczenia, które w przypadku osób niepełnoletnich potwierdza rodzic lub opiekun prawny:
 • Zaświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Wspólna Przygoda” i akceptuję jego treść.
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także wizerunku, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, jako Administratora Danych Osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia w ramach Konkursu „Wspólna Przygoda” oraz przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom w celach realizacji obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem kształcenia dla potrzeb kontaktu ze mną po ukończeniu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).            
 • Uczestnik Konkursu uprawniony jest w siedzibie SAN do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas Konkursu, do celów dokumentacyjnych i sprawozdawczych.
 • Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, diagnostycznych i ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu Konkursu.
 1. Udział bez w/w oświadczeń nie będzie możliwy, a przesłane raporty nie będą oceniane.
 2. Raporty z przeprowadzonych poszukiwań oceniać będzie komisja w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów powodujących, że nie nadają się do publicznej prezentacji.

 5/ Zadania dla uczestników

 • Zgłoszenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy (przez placówkę oświatową lub prywatnie).
 • Zalogowanie w serwisie internetowym geocaching.pl (darmowe)
 • Udział w warsztatach dotyczących zasad poszukiwania skrzynek geocachingowych (dobrowolne).
 • Poszukiwanie i odnajdywanie ukrytych skrytek.
 • Potwierdzenie odnalezienia w systemie Geocachingowym.
 • Dokumentowanie odnalezienia poprzez zapis w tabeli konkursowej oraz poprzez zdjęcia miejsca i osób uczestniczących).
 • Przesłanie wypełnionych tabel wraz z dokumentacją zdjęciową do organizatorów w wersji cyfrowej.
 • Udział w Gali Finałowej Konkursu.

6/ Zasady punktacji

 1. Kategorie punktacji
  1. Punkty za stopień trudności terenu (zgodnie z poziomem Geocachingu) - 1-5 pkt.
  2. Punkty za stopień ukrycia (zgodnie z poziomem Geocachingu) - 1-5 pkt.
  3. Punkty za rodzaj cache – zgodnie z nazwami Geocachingu
   • Tradycyjne – 1 pkt.
   • Multi – 3 pkt.
   • Zagadka – 5 pkt.
  4. Punkty za współpracę
   • Kolega, koleżanka – 1 pkt.
   • Wyjście z osobą dorosła – 3 pkt.
   • Wyjście z seniorem – 5 pkt.
   • Wyjście z seniorem i osobą dorosła (trzy pokolenia) – 10 pkt.
  5. Weryfikacja punktów
   1. Aplikacja
   2. Tabela – zestawienie
   3. Zdjęcia

7/Terminy konkursu

31 maja 2019 r.

- Wysyłanie zgłoszeń.

1 maja – 10 czerwca 2019 r.

- Warsztaty dla zainteresowanych (dobrowolne).

1 maja – 30 września 2019 r.

Gra terenowa – odnajdywanie cachy (skrytek) i bezpośrednie potwierdzanie w aplikacji Geocachingowej.

20-30 czerwca 2019 r.

- Przekazanie wstępnej informacji o postępach uczestników na stronie Konkursu.

1-10 października 2019 r.

- Przygotowanie i przesłanie do organizatorów dokumentacji konkursowej (tabela i zdjęcia).

10-20 października 2019 r.

- Weryfikacja otrzymanej dokumentacji.

Do 31 października 2019 r.

- Gala Finałowa i rozdanie nagród.

8/      Nagrody

 1. 50 pkt./5 m-cy – nagroda pocieszenia I stopnia
 2. 100 pkt./5 m-cy – nagroda pocieszenia II stopnia
 3. 150 pkt./5 m-cy – nagroda pocieszenia III stopnia
 4. Nagrody za największą liczbę punktów – 10 miejsc
 5. I nagroda – o wartości ok. 700 zł
 6. II nagroda – o wartości ok. 500 zł
 7. III nagroda – o wartości ok. 400 zł
 8. Możliwość zdobycia Odznaki PTTK – według zasad Geocachingu

9/ Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny jest w stronie internetowej SAN.
 2. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika wszystkich postanowień tego regulaminu.
 3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z ewentualnymi, dodatkowymi kosztami związanymi z udziałem w przedsięwzięciu, np. dojazdem uczniów.
 5. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 6. Wyniki konkursu umieszczone będą na stronie internetowej SAN oraz wywieszone do wiadomości publicznej.
 7. Strona internetowa: swidnica.san.edu.pl/wspolnaprzygoda
 8. Sekretariat konkursu: Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy,
  Franciszkańska 7, 58 - 100 Świdnica.
 9. Email: wspolnaprzygoda@spoleczna.pl
 10. Telefon: (74) 857 57 91; (74) 662 62 03
 11. Koordynator: dr Jarosław Szandurski (tel. 660 580 551)
Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

 • Krystyna Lasek
 • Patrycja Moczadłowska
 • Marta Nowak
 • Dawid Pszeniczka
 • Jarosław Szandurski
 • Halina Wysokińska
Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
58 - 100 Świdnica, ul. Franciszkańska 7
tel. (74) 857 57 91; (74) 662 62 03

wspolnaprzygoda@san.edu.pl

z dopiskiem „Wspólna Przygoda”