Powrót

Współpraca międzynarodowa

Szeroko pojętą działalnością międzynarodową w Społecznej Akademii Nauk zajmuje się Dział Współpracy z Zagranicą, mieszczący się przy siedzibie głównej Uczelni w Łodzi (ul. Sienkiewicza 9).

Jednym z priorytetów SAN jest umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej oraz promowanie współpracy z uczelniami z Europy i całego świata. Celami strategicznymi naszej Uczelni w tej dziedzinie jest nawiązywanie i zacieśnianie współpracy z partnerami zagranicznymi, wzrost międzynarodowej mobilności studentów i kadry akademickiej, umiędzynarodowienie programów studiów, uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych i badawczych (Dział Projektów Międzynarodowych). Akademia systematycznie organizuje także konferencje oraz wydaje publikacje o zasięgu międzynarodowym (Wydawnictwo SAN).

SAN może się pochwalić podpisaniem ponad stu umów bilateralnych z uczelniami z całego świata, corocznie uczestniczy w co najmniej kilkunastu unijnych projektach edukacyjno-badawczych. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na studia, praktyki i staże do kilkudziesięciu uczelni europejskich w ramach programu Erasmus+, a od kilku lat także wyjazdów studyjnych i odbywania praktyk studenckich i staży w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu.

Od wielu lat SAN posiada ofertę studiów anglojęzycznych dla studentów polskich oraz zagranicznych. Jedną z opcji w ramach tej oferty jest możliwość uzyskania dyplomu Master z Clark University z USA. Realizowany program Clark University posiada akredytację New England Association of Schools and Colleges oraz umożliwia studentom wyjazd do USA na 2 semestry studiów i staż zawodowy po ukończeniu nauki.

Studentom mieszkającym za granicą Uczelnia oferuje kształcenie w systemie blended-learning, z wykorzystaniem platformy on-line w ramach Polskiej Akademii Otwartej, a także prowadzi kształcenie w Wydziale Zamiejscowym w Londynie.