Najważniejszym zadaniem, przed którym stoi szkolnictwo wyższe, jest kształcenie na potrzeby rynku pracy absolwentów zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku oraz przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu – dzięki implementacji wyników prac naukowych i badawczo-rozwojowych – problemów społecznych o znacznej doniosłości. Zadaniem szkół wyższych jest także podejmowanie działań służących zmniejszaniu dysproporcji między studentami w wymiarze edukacyjnym, kulturalnym, ekonomicznym i obywatelskim, w czym uczestniczy Społeczna Akademia Nauk.
Misja Społecznej Akademii Nauk przyjęta została przez społeczność Uczelni i wyraża dążenie do ciągłego doskonalenia oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich.

Społeczna Akademia Nauk jest społecznością jednoczącą: uczonych, studentów, pracowników administracji w duchu zaufania i szacunku, połączonych pasją dążenia do doskonałości oraz działających w służbie społecznej dla idei dobra i prawdy. Społeczna Akademia Nauk realizuje badania naukowe na światowym poziomie prowadzące do stworzenia szkół naukowych skupionych w szczególności wokół problematyki nauk o zarządzaniu oraz innych nauk ekonomicznych i społecznych. Społeczna Akademia Nauk realizuje badania naukowe, kształci studentów oraz monitoruje losy absolwentów, kierując się potrzebami rynku pracy oraz służy społeczności lokalnej poprzez dostarczanie usług edukacyjnych odznaczających się wysokim poziomem jakości kształcenia.

Społeczna Akademia Nauk koncentruje się na procesie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, w tym w zakresie efektów kształcenia oraz wartości aplikacyjnej prowadzonych badań naukowych.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią otwartą: podejmującą współpracę międzynarodową, wymianę studentów i pracowników oraz realizację międzynarodowych projektów naukowo-badawczych.

Misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Jej trzon stanowią wieloletni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni o uznanej pozycji w kraju i na świecie, którzy ukształtowali problematykę badawczą szkół naukowych oraz skupili grono współpracowników. Wyposażamy naszych studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną umożliwiającą sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, ale także rozwijamy w nich wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Wskazujemy na potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy skutecznością a wartościami ogólnoludzkimi, równowagi pomiędzy techno a humanum. Absolwent naszej Uczelni to nie tylko skuteczny rynkowo profesjonalista, ale człowiek w pełni wrażliwy na trudne i skomplikowane problemy współczesnego świata, otwarty i tolerancyjny, wspomagający swą wiedzą i doświadczeniem wszystkich tych, którzy mogą być jego partnerami. Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości. Przedmiotem naszej troski jest również i to, aby studenci czuli się jak „u siebie”, aby relacje między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi Uczelni oraz studentami oparte były na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Pozostajemy w przekonaniu, że wyposażamy studentów w wiedzę, która umożliwi im zdobycie lepszych miejsc pracy oraz że zapewniamy im dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. Wielu z nich weźmie czynny udział w procesie dalszej transformacji gospodarki zarówno lokalnej, łódzkiej, jak i ogólnokrajowej. Podstawą takiego przekonania jest wysoka aktywność badawcza nauczycieli akademickich i intensywność procesu kształcenia kadry naukowej, która przekazuje swoją wiedzę studentom.

 

Realizacja misji

Swoją misję Uczelnia wypełnia poprzez realizację zadań w zakresie kształcenia, badań naukowych i współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

W zakresie badań naukowych zadania obejmują:

 • rozwój szkół naukowych koncentrujących się w szczególności na problematyce nauk społecznych, ekonomicznych, technicznych i medycznych skupiających grono zarówno doświadczonych, jak i młodych uczonych zajmujących się wspólnymi badaniami;
 • tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych, zarówno motywowanych ciekawością poznawczą, jak i myślą o dobru wspólnym;
 • przyswajanie wyników badań prowadzonych w świecie i przekazywanie ich do użytku społecznego i gospodarczego, a także popularyzowanie nauki i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy;
 • rozwijanie kontaktów z otoczeniem społecznym i gospodarczym w celu tworzenia i komercjalizacji innowacji.

W zakresie kształcenia (edukacji) zadania obejmują:

 • rozwijanie osobowości studentów, wyrabianie w nich umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie oraz krytycznego myślenia;
 • pobudzanie kreatywności, wyposażanie w wiedzę i umiejętności korzystania z nowoczesnych technik, pozwalających na świadome i sprawne funkcjonowanie w złożonym świecie;
 • kształtowanie umiejętności współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu oraz umiejętności kierowania pracą zespołową;
 • kształtowanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy;
 • kształtowanie racjonalnych, etycznych i zaangażowanych obywatelskich postaw przedsiębiorczych;
 • promowanie otwartości na świat i wrażliwości na kulturę, dyskurs publiczny i komunikację społeczną;
 • budzenie wrażliwości na środowisko naturalne i problematykę zrównoważonego rozwoju.

W zakresie współdziałania z otoczeniem społeczno-gospodarczym zadania obejmują:

 • wspomaganie wiedzą ekspercką przedsiębiorstw, władz samorządowych i administracji publicznej, a także prowadzenie aktywnej i usystematyzowanej współpracy z jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • udział w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnych i regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób i środowisk zagrożonych defaworyzacją i wykluczeniem;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji społecznej;
 • przyczynianie się do rozwoju regionu i modernizacji gospodarki.
Kluczowe wartości Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 1. Otwartość na otoczenie społeczno-gospodarcze i innowacje.

Uczelnia musi być otwarta na swoje otoczenie społeczno-gospodarcze, musi utrzymywać z nim partnerską relację i odbierać sygnały przychodzące z tego otoczenia. Realizacja tego celu polega na tym, że:

 • Uczelnia dostrzega potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Wspomaga zaangażowanie zespołów naukowych w praktykę społeczną i gospodarczą, a także promuje dwukierunkowy przepływ innowacji. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni biorą udział w inicjatywach regionalnych, przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionów.
 • Uczelnia wspomaga transfer wyników badań, zwłaszcza realizowanych w ramach szkół naukowych oraz instytutów badawczych, do praktyki społecznej i gospodarczej, w szczególności komercjalizację osiągnięć badawczych. Istnieje system działań zmniejszający możliwe bariery.
 • Współpraca Uczelni z pracodawcami zapewnia, że programy kształcenia zawodowego umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych na istniejących stanowiskach pracy. Praktycy z przedsiębiorstw i z sektora publicznego uczestniczą w procesie dydaktycznym oraz w badaniach naukowych. W Uczelni realizowane są projekty badawcze wynikające z potrzeb gospodarki i sektora publicznego.
 • Uczelnia dba o pozyskiwanie opinii studentów, absolwentów i pracodawców o programach nauczania, jakości prowadzonych zajęć, kompetencjach absolwentów. Opinie są brane pod uwagę przy doskonaleniu programów kształcenia oraz procesu dydaktycznego.
 • Uczelnia jest otwarta na potrzeby edukacyjne różnych grup wiekowych oraz różnych środowisk społecznych. Wprowadzono mechanizmy skutecznie wspierające zwiększanie się liczby studentów ze środowisk defaworyzowanych, w tym środowisk znajdujących się z dala od wielkich ośrodków miejskich.

  2. Mobilność studentów i kadry naukowo-dydaktycznej.

Przygotowanie studentów do funkcjonowania w globalnej społeczności i rozwój badań naukowych wymagają znaczącego zwiększenia mobilności kadry naukowo-dydaktycznej i studentów. Istotna jest nie tylko mobilność w sensie geograficznym, ale również mobilność międzyorganizacyjna, międzysektorowa (funkcjonowanie w wielu różnych środowiskach, w szczególności akademickim i biznesowym) oraz projektowa (udział w wielu różnych projektach i zespołach badawczych). Realizacja tego celu polega na tym, że:

 • Wśród nauczycieli akademickich Uczelni znaczący jest udział osób posiadających doświadczenie badawcze i stopnie naukowe z silnych ośrodków krajowych i zagranicznych. Prowadzona jest aktywna polityka zatrudniania.
 • Studenci mają możliwość realizacji części programu studiów w innej niż macierzysta uczelni krajowej lub zagranicznej oraz odbywają praktyki zawodowe podczas studiów.
 • Studenci z zagranicy realizują w Uczelni pełne programy studiów lub studiują wybrane przedmioty, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

  3. Efektywność zarządzania i finansowania

Ograniczone środki finansowe i coraz bardziej konkurencyjne warunki działania wymagają zwiększenia efektywności zarządzania zasobami i lepszej organizacji Uczelni. Zarządzanie musi stać się efektywniejsze m.in. dzięki wykorzystaniu doświadczeń i najlepszych praktyk uczelni zagranicznych. Realizacja tego celu polega na tym, że:

 • Wykorzystanie zasobów Uczelni jest efektywne, a zarządzanie – profesjonalne. Dbając o wysoką jakość badań i kształcenia Społeczna Akademia Nauk dostosowuje ich zakres do posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych i finansowych.
 • Uczelnia działa ustawicznie na rzecz dostosowania wszelkich aspektów swego funkcjonowania do zmieniających się uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, technologicznych i postępu nauki.

  4. Reputacja Uczelni

Celem strategicznym Uczelni jest umacnianie pozytywnego wizerunku i zaufania w społecznościach lokalnych, a także w kraju i za granicą. Cel ten jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

 • Doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w tym dzięki utrzymywaniu kontaktu z absolwentami Uczelni (byłymi studentami i słuchaczami) w celu uzyskiwania informacji zwrotnych i opinii na temat programów kształcenia i potrzeb rynku pracy.Rozwój innowacyjnych kierunków kształcenia.
 • Ciągłe dostosowywanie kształcenia i badań do potrzeb rynku pracy oraz społeczności regionalnych i lokalnych.
 • Prowadzenie badań aplikacyjnych na wysokim poziomie.
 • Kształcenie kadry mającej wysokie kwalifikacje i dążącej do rozwoju naukowego.
 • Zapewnienie bardzo dobrych warunków studiowania i pracy.
 • Zapewnienie wysokiego stopnia umiędzynarodowienia Uczelni.
 • Osiągnięcie wysokiej pozycji wśród uczelni polskich.

Realizacja wskazanych celów służy budowaniu otwartości i wiarygodności Uczelni wobec studentów i pracowników oraz podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego (w tym jako podmiotów zatrudniających absolwentów), zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia oraz prowadzeniu badań naukowych, a także działaniom zgodnym z zasadami społecznej odpowiedzialności.

Plany na najbliższą przyszłość dotyczą wszelkich aspektów funkcjonowania podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni o różnym stopniu konkretyzacji. W szczególności planowana jest realizacja następujących celów i zadań:

 • Nieustanne dążenie do podnoszenia jakości kształcenia, w szczególności poprzez rozwój Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia działalności edukacyjnej, w szczególności poprzez wprowadzanie kolejnych zajęć prowadzonych w językach obcych na studiach polskojęzycznych, uruchamianie kształcenia prowadzonego wyłącznie w językach obcych, zwiększanie liczby studentów odbywających część studiów za granicą oraz liczby obcokrajowców studiujących w Uczelni, a także wzrost mobilności kadry akademickiej;
 • Tworzenie nowych kierunków studiów, zgodnie ze społeczno-gospodarczym zapotrzebowaniem i Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;
 • Zwiększenie efektywności działalności badawczej;
 • Zracjonalizowanie ścieżki kariery naukowej i awansów akademickich pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych Uczelni;
 • Uzyskiwanie przez jednostki organizacyjne Uczelni kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych we wszelkich obszarach wiedzy, dziedzinach i dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Uczelni;
 • Dostosowywanie kompetencji osób uczących się do realnych potrzeb społecznych i gospodarczych;
 • Uczestniczenie w wyrównywaniu szans edukacyjnych na poziomie wyższym;
 • Upowszechnienie uczenia się przez całe życie jako zadania mającego podstawowe znaczenie dla procesu kształtowania się społeczeństwa wiedzy poprzez rozwój projektów „Uczelnia III Wieku” i „Uczelnia dla Dzieci” oraz innych projektów.