Regulamin realizacji III Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej 
„Młodzi z Pomysłem 4.0”

1/ Organizatorzy

 • Społeczna Akademia Nauk Wydział Filia w Świdnicy
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
 • Doradztwo Ekonomiczno Finansowe Sp. z o.o. w Świdnicy

Partnerzy

 • Starosta Powiatu Świdnickiego
 • Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego 
 • Prezydent Miasta Świdnica
 • Burmistrz Miasta Dzierżoniów

2/ Adresat konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich oraz klasy 7-ej i klasy 8-ej szkoły podstawowej głównie z powiatów: świdnickiego, dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego.

3/ Cele konkursu

 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania mini projektów dotyczących przedsiębiorczości, innowacji oraz usprawnień przemysłowych lub społecznych.
 • Zwiększenie umiejętności analizy case study.
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji nowatorskich i innowacyjnych pomysłów.

5/  Zasady ogólne konkursu

 • Mini projekty muszą stanowić oryginalną twórczość osób biorących udział w konkursie i nie mogą w żadnej swojej części być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
 • Uczeń może wziąć udział w konkursie indywidualnie lub w jednym zespole dwuosobowym lub trzyosobowym.
 • Każdy uczestnik konkursu składa poniższe, pisemne oświadczenia, które w przypadku osób niepełnoletnich potwierdza rodzic lub opiekun prawny:
 • Zaświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem III Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej (KMP)
  i akceptuję jego treść.
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także wizerunku, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, jako Administratora Danych Osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia w ramach III Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej oraz przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom w celach realizacji obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem kształcenia dla potrzeb kontaktu ze mną po ukończeniu III KMP, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).            
 • Uczestnik Kongresu uprawniony jest w siedzibie SAN do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas MP, do celów dokumentacyjnych i sprawozdawczych.
 • Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, diagnostycznych i ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu III KMP.
 • Prace bez w/w oświadczeń nie będą oceniane.
 • Prace oceniać będzie komisja w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatorów
  i Partnerów.
 • Przy ocenie prac komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 • oryginalnością i innowacyjnością pomysłu, (max. 20 pkt.)
 • bezpośrednim nawiązaniem do problematyki konkursu, (max.10 pkt.),
 • trafnym doborem treści, (max. 10 pkt.),
 • estetyką wykonania, (max. 10 pkt.),
 • możliwością wdrożenia, (max. 20 pkt.),
 • sposobem prezentacji i odpowiedzią na pytania przed komisją (dotyczy projektów zakwalifikowanych do półfinału).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów powodujących, że nie nadaje się do publicznej prezentacji.

6/ Zadania dla uczestników

 • Zgłoszenie udziału indywidualnego lub zespołów projektowych poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Udział w warsztatach dotyczących metodyki projektów (udział dobrowolny).
 • Analiza dwóch studiów przypadku z zakresu przedsiębiorczości i innowacji za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.
 • Opracowanie 1 lub 2 mini projekty.
 • Opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranego projektu (max. 10 slajdów
  w programie PowerPoint lub Open Office).
 • Przesłanie gotowych projektów.
 • Prezentacja projektów i odpowiedzi na pytania przed komisją dla wybranych laureatów
  w poszczególnych kategoriach.
 • Udział w Gali Finałowej. 

7/ Merytoryczny zakres konkursu

 • W ramach warsztatów prowadzonych przez Organizatorów zostanie przedstawiona wiedza
  z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i innowacji.
 • Wiedza będzie pogłębiona i sprawdzona poprzez wykorzystanie internetowej platformy edukacyjnej.
 • Zadaniem do realizacji dla uczestników Kongresu będzie realizacja dwóch studiów przypadku (case study), za pośrednictwem platformy edukacyjnej.
 • Konkurs obejmuje etap kwalifikacji i etap prezentacji projektów przed Komisją (dotyczy najlepszych projektów).
 • Maksymalna liczba punktów do uzyskania na etapie kwalifikacji wynosi 50. Za poszczególne zadania przewidziano następujące liczby punktów:
 • Case study – 2 x 10 punktów,
 • Mini projekt – 70 punktów.
 • Prezentacja multimedialna - 10 punktów.
 • Podstawowym kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do etapu prezentacji jest łączna liczba punktów uzyskana podczas etapu kwalifikacji.
 • Na etapie prezentacji zespoły przedstawiają swoje projekty z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz odpowiadają na pytania dotyczące projektu zadawane przez Komisję, która dokona ostatecznej oceny projektów. Wyniki ostatecznej oceny projektów zostaną przedstawione podczas Gali Finałowej.
 • W czasie Gali Finałowej zostaną wręczone nagrody dla najlepszych zespołów, nagrody dla szkół, nagroda publiczności i nagrody specjalne.

8/Terminy konkursu

1- 30 marca 2020 r.

 • Informowanie i rekrutacja szkół i uczestników.

1-30 Kwietnia 2020 r.

- Warsztaty dla nauczycieli.

 • Warsztaty dla uczestników (dobrowolne).

1-30 kwietnia 2020 r. 

- Analiza dwóch studiów przypadku (case study) za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.

Do 10 maja 2020 r.

- Złożenie Mini Projektów w Dziekanacie Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy lub elektronicznie w formie e-mail.( I etap- kwalifikacje). 

Do 15 maja 2020 r.

- Ocena projektów.

18-22 maja 2020 r.

- Prezentacja wybranych projektów przed Komisją. (II etap- prezentacje).

Ok. 31 maja 2020 r.

- Gala Finałowa i rozdanie nagród.

9/      Nagrody

 • Nagrody główne o wartości (1000,00 zł, 700,00 zł, 500,00 zł)
 • Atrakcyjne nagrody dla wyróżnionych projektów.
 • Nagroda publiczności podczas Gali.
 • Certyfikaty indywidualne dla wszystkich uczestników.

10/ Postanowienia końcowe

 • Regulamin konkursu dostępny jest w stronie internetowej SAN.
 • Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu.
 • Zespoły projektowe dostaną bezpłatny dostęp do internetowej platformy edukacyjnej „P@O” udostępnionej przez Społeczną Akademię Nauk na czas trwania przedsięwzięcia.
 • Udział w projekcie jest nieodpłatny.
 • Organizator nie ponosi kosztów związanych z ewentualnymi, dodatkowymi kosztami związanymi z udziałem w przedsięwzięciu, np. dojazdem uczniów. 
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 • Wyniki konkursu umieszczone będą na stronie internetowej SAN oraz wywieszone do wiadomości publicznej.
 • Strona internetowa: www.kmp.spoleczna.pl 
 • Sekretariat konkursu: Społeczna Akademia Nauk Filia  w Świdnicy,
  ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21, 58 - 105 Świdnica.
 • Email: kmp@spoleczna.pl
 • Telefon:  (74) 662 62 03
 • Koordynator: dr Jarosław Szandurski (tel. 660 580 551)