Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia)
  • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
  • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym 3,5 cm x 4,5 cm
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe) 

Dane do przelewu: 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 9, 
90-113 Łódź

  • opłaty kwalifikacyjne wnosisz na indywidualny nr subkonta dostępny w zakładce "należności" na platformie rekrutacyjnej

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnoszona jest opłata (np. opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów).