Powrót

Stypendia i dofinansowania

Każdy student podejmujący lub kontynuujący naukę w Społecznej Akademii Nauk może korzystać z szerokiego pakietu finansowania. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Studenci mogą ubiegać się również o dofinansowania i stypendia zewnętrzne, takie jak stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, właściwego dla miejsca zamieszkania oraz dofinansowania z projektów MNiSW i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla studentów, którzy skorzystają z oferty programu Erasmus+ przygotowane zostały oddzielne stypendia zagraniczne. 

Stypendia są przyjmowane po uprzednim  umówieniu się w godzinach:

Poniedziałek od 09:00 do 16:00

Wtorek od 09:00 do 17:00

Środa od  09:00 do 16:00

Czwartek od 09:00 do 17:00

Piątek od 09:00 do 16:00

 

Uwaga poniżej Regulamin przyznawania świadczeń bardzo prosimy o zapoznanie się z nim.

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium Ministra
 • Stypendia z JST

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Kto? Student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe. O stypendium może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.  

W jaki sposób uzyskać stypendium? Aby uzyskać stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe należy złożyć odpowiedni wniosek w Dziekanacie kierunkowym. Regulamin, wnioski oraz zasady przyznawania stypendium są dostępne w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium za osiągnięcia naukowe przyznawane jest w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie. W roku akademickim 2019/2020 wynosiło około 650 zł miesięcznie. 

 

W związku z wieloma pytaniami jak obliczyć średnią arytmetyczną ocen końcowych wyjaśniamy:

Należy zliczyć wszystkie oceny końcowe z semestru zimowego i letniego w roku akademickim 2019/2020. ( nie wliczamy zal. , zaliczeń). Sumę z ocen końcowych dzielimy przez liczbę ocen końcowych.

Zgodnie z regulaminem studiów § 22 Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z poszczególnych form zajęć i w poszczególnych terminach zaliczenia/egzaminu (również w drodze awansu), w tym ocen negatywnych, zaokrągloną do oceny pełnej lub połówkowej, tj.:

 • w przypadku średniej arytmetycznej w wysokości do 3,24 wpisuje się 3,0;
 • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 3,25 a 3,74 wpisuje się 3,5;
 • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 3,75 a 4,24 wpisuje się 4,0;
 • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 4,25 a 4,74 wpisuje się 4,5;
 • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 4,75 a 5,00 wpisuje się 5,0.

Przy obliczaniu średniej nie są uwzględniane formy zajęć, w przypadku, których ocenę zastępuje wpis „zal” lub „nzal”.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kto? Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe może być przyznane studentowi posiadającemu wysoką średnią ocen lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe związane ze studiami (np. za udział w projektach badawczych, publikacje naukowe, nagrody w konkursach międzynarodowych, osiągnięcia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

W jaki sposób uzyskać stypendium? Wniosek o przyznanie stypendium Ministra wraz z załącznikami należy złożyć w Dziekanacie kierunkowym. Zaopiniowane pozytywnie wnioski przez Uczelnię zostaną przesłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa: www.nauka.gov.pl

Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 000 zł. Limit liczby stypendiów jest określony dla każdego z ministrów nadzorujących uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów w danym roku kalendarzowym.


Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendia socjalne

 • Stypendia socjalne
 • Dodatek do stypendium socjalnego
 • Zapomoga

Stypendium socjalne

Kto? Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Stypendium przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta, na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie. W roku akademickim 2018/2019 wynosiło 830 zł miesięcznie. 

Dodatek do stypendium socjalnego

Kto? Student studiów stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zwiększoną wysokość stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym miejscu, zamieszkując z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.

W jaki sposób uzyskać dodatek? Dodatek przyznawany jest na wniosek studenta dostępny w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość dodatku? W roku akademickim 2018/2019 dodatek do stypendium socjalnego wynosił 200 zł miesięcznie. 

Zapomoga

Kto? O przyznanie zapomogi może ubiegać się student , który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy materialnej.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Wniosek o zapomogę losową trzeba złożyć niezwłocznie od daty zdarzenia (np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, wypadek, powódź), nie później niż 3 miesiące od zdarzenia. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? W roku akademickim 2018/2019 jednorazowa zapomoga wynosiła 1500 zł. 

Dla studentów z niepełnosprawnością

 • Stypendium
 • PFRON

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Kto? Stypendium może otrzymywać student z potwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz załącznikami należy złożyć do Dziekanatu kierunkowego. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia

Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 2018/2019 stypendium wynosiło: 

 • stopień znaczny - 1000 zł miesięcznie
 • stopień umiarkowany - 800 zł miesięcznie
 • stopień lekki - 600 zł miesięcznie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od 2001 r. PFRON wspiera niepełnosprawnych studentów, świadcząc im pomoc finansową poprzez różnego rodzaju programy, których celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Więcej o informacji o dofinansowaniu można znaleźć na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl

Stypendia zagraniczne, ERASMUS+

 • Erasmus+

Każdy student biorący udział w programie wymian zagranicznych Erasmus+ otrzymuje stypendium na podstawie umowy z Uczelnią macierzystą (podpisuje ją Student oraz Rektor). Stypendia wahają się od 300 do 700 euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego udaje się student. Pomoc finansowa przyznawana jest na okres pobytu na uniwersytecie partnerskim, liczona od 1 dnia pobytu. Metoda płatności określona jest w umowie finansowej.
Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - otrzymują dodatkowe 200 euro miesięcznie - tylko podczas nauki.
Więcej informacji na erasmus.san.edu.pl

Preferencyjne kredyty