Powrót

Przeniesienie z innej Uczelni

PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI

Osoby, które obecnie studiują i chciałby zmienić Uczelnię lub studiowały w innej Uczelni i pragną wznowić naukę, mogą ubiegać się o przyjęcie w SAN na wyższy semestr studiów.

Zasady rekrutacji:

 • o przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów,
 • student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może również ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr,
 • podania o przeniesienie lub przyjęcie na wyższy semestr studiów można składać przed rozpoczęciem każdego semestru bieżącego roku akademickiego,
 • decyzję o przyjęciu podejmuje Dziekan.

PROCEDURA

ETAP I – wstępna weryfikacja

 Wstępna weryfikacja odbywa się poprzez dostarczenie dotychczasowego przebiegu studiów do Dziekanatu SAN, który zajmuję się obsługą Studentów wybranego kierunku.

 Kartę przebiegu studiów wraz z informacją o ilości zaliczonych semestrów należy pobrać z Uczelni, na której odbywało się kształcenie i dostarczyć do Dziekanatu SAN osobiście lub w formie skanu na   podany niżej adres mailowy Dziekanatu.

 

  Dziekanat SAN Filia Świdnica
(kierunki: Zarządzanie, Pedagogika)

ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21, 58-100 Świdnica 
tel: 74 662 62 03 
e-mail: swidnica@san.edu.pl

ETAP II – złożenie dokumentów

Osoby, które przeszły pozytywnie wstępną weryfikację, zostaną poproszone:

 1. o założenie indywidualnego konta w platformie rekrutacyjnej: e-rekrutacja.san.edu.pl oraz zapisanie się na studia na poziomie "przyjęcie na wyższy semestr",
 2. a następnie złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie:
 • podanie do Dziekana pobierz
 • dotychczasowy przebieg studiów w oryginale (sporządzony  przez Uczelnię, w której student studiuje/studiował) zawierający informację o: zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów, nazwie kierunku na którym się studiowało/ studiuje
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia)
 • oryginał dyplomu i suplementu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • dokument tożsamości do wglądu 
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w przypadku podjęcia nauki na wyższych semestrach studiów (przed wykonaniem opłaty sprawdź promocje )

Opłatę wpisową należy uiścić na nr konta wskazany w platformie rekrutacyjnej w zakładce "należności"

ETAP III – decyzja o przyjęciu

Decyzję o przyjęciu Studenta na wyższy semestr studiów podejmuje Dziekan:

 • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
 • ustala ewentualne różnice programowe i określa termin ich zaliczenia.

Osoby, które uzyskały zgodę na przyjęcie na wyższy semestr nauki, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.