Studia II stopnia

Zarządzanie

Już od 340 zł za miesiąc

Studia na kierunku „zarządzanie” umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w pogłębioną wiedzę na studiach II stopnia. Koncepcja kształcenia na studiach kierunku zarządzanie zakłada przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli samodzielnych menedżerów, przedsiębiorców, specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze rozwoju firmy oraz zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi w podmiotach gospodarczych, zarządzania ryzykiem oraz doradców, analityków i konsultantów, poprzez kształtowanie zaawansowanych umiejętności identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów w warunkach złożoności i niepewności środowiska połączonych z umiejętnością doboru metod i narzędzi analitycznych. Koncepcja kształcenia uwzględnia również rozwijanie umiejętności projektowego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającej identyfikację i formułowanie wybranych problemów zarządczych pozwalających na analizę i przygotowanie rozwiązań złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej i międzynarodowej.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.

Specjalności

Menadżer organizacji

Menadżer organizacji - pozwala na doskonalenie i ugruntowanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami bez względu na ich profil działalności: biznesowej, publicznej, non-profit, ich formę organizacyjno-prawną, rodzaj własności, czy też wielkość. Kształcenie w ramach specjalności dedykowane jest dla studentów odznaczający się predyspozycjami kierowniczymi pozwalające na zdobycie kompetencji biznesowych niezbędnych w zarządzaniu organizacją oraz kompetencji interpersonalnych związanych z zarządzaniem ludźmi i kontaktami z klientami. Przyszły absolwent uzyska wiedzę na temat skutecznego zarządzania biznesem: tworzenia biznesplanu, wyboru i realizacji strategii, zarządzania poszczególnymi funkcjami organizacji i budowania przewagi konkurencyjnej. Osiągnie umiejętność kierowania ludźmi: budowania zespołów, współpracy, przyjmowania roli przywódczej, inicjowania działań twórczych i innowacyjnych, organizowania pracy i motywowania ludzi oraz wyróżni się odwagą, kreatywnością i przedsiębiorczością, poszukiwania nowych rozwiązań i inspirowania innych. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do roli kierownika wysokiego szczebla, menadżera zespołu, działu lub całej organizacji lub przedsiębiorcy.

Zarzadzanie nowoczesną organizacją

Zarządzanie nowoczesną organizacją - przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w organach administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym. Głównym celem oferowanych w ramach modułu profilowego zajęć jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzanie jednostką samorządową lub inną jednostką administracji państwowej. Studenci uzyskają umiejętności niezbędne do pracy w organizacjach oraz zostają wyposażeni w praktyczną wiedzę o wszelkich aspektach funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw i instytucji. Profil ich wykształcenia odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy, co daje możliwość zajmowania eksponowanych stanowisk. Przygotowani są do pełnienia roli liderów biznesu i kreatorów rzeczywistości gospodarczej i społecznej.

Wykładowcy-praktycy

W procesie dydaktycznym uczestniczyli jak i uczestniczą nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym oraz jednocześnie posiadający kompetencje zawodowe i reprezentujący związki z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz przedstawiciele praktyki:

  • dr Agnieszka Kasprzak- Dobrowolska
  • dr Łukasz Olipra
  • dr Ireneusz Skawina
  • dr Jarosław Szandurski
  • dr Paweł Żuraw
  • mgr inż. Leszek Buchowski
  • mgr Damian Mikulski
  • mgr Agnieszka Jędrasik- Zabój
  • mgr Dawid Pszeniczka
  • mgr Dariusz Wyspiański