Studia II stopnia

Zarządzanie

Już od 340 zł za miesiąc

Po ukończeniu każdej specjalności – ze względu na uzyskane kompetencje – absolwent studiów II stopnia może znaleźć zatrudnienie w charakterze:
  • specjalisty ds. zarządzania marką,
  • konsultanta ds. zarządzania projektami,
  • specjalisty ds. zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna czy bezpieczeństwo wewnętrzne,  gospodarka finansowa samorządu terytorialnego,
  • doradcy ds. rozwoju firmy,
  • analityka,
  • product manager,
  • menedżera średniego i wyższego szczebla.

Zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności: w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych oraz jednostkach administracji państwowej, w departamentach planowania i rozwoju strategicznego, w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi, działach: sprzedaży, księgowości, ekonomicznych, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi, lub w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji.
Specjalności na kierunku „zarządzanie” przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mają także umiejętności zarządzania, kierowania podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.