Co po studiach?

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach
  • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej
  • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego
  • poradniach pedagogiczno-psychologicznych
  • urzędach pracy
  • placówkach resocjalizacyjnych
  • w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności
  • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych
  • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną

Zdobywane uprawnienia

Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dot. specjalizacji - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna