Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 320 zł za miesiąc

Studia na kierunku „zarządzanie” umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę na studiach I stopnia. Koncepcja kształcenia na studiach kierunku zarządzanie zakłada kształcenie specjalistów, których wiedza i znajomość zagadnień z obszaru zarządzania przygotowuje do pracy w podmiotach funkcjonujących zarówno w sferze biznesowej, jak i publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności oraz formę organizacyjną, gdzie kluczową rolę odgrywa człowiek i jego miejsce w organizacji oraz uwzględnia koncepcję indywidualnego podejścia do klienta narzucającą konieczność budowania strategii marketingowych dostosowanych do potrzeb klientów.

Zaprojektowane studia stanowią rzetelną podstawę, na której nasz absolwent będzie nadbudowywał swoje kwalifikacje na kolejnych etapach kształcenia, jak i przez doświadczenie zawodowe w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej ze świadomością i otwartością na stałe doskonalenie zawodowe.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się bezpośrednio z opiekunem kierunku Zarządzanie: 
dr Paweł Żuraw - e-mail: pzuraw@san.edu.pl 

Specjalności

Zarządzanie organizacją

Zarządzanie organizacją - ma za zadanie przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania organizacjami, zdobycie wielowymiarowej praktycznej wiedzy o prowadzeniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, która pozwoli na pełnienie funkcji liderów na stanowiskach menedżerskich średniego szczebla i efektywne rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas realizacji procesów w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Studenci uzyskają kompetencje umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących zarówno szczebla strategicznego, jak i operacyjnego, w różnych sferach funkcjonowania podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego.

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności niezbędne do projektowania systemów zarządzania, zarządzania projektami rozwoju, a także zakładania i prowadzenia firmy w gospodarce globalnej oraz zarządzania operacyjnego. Mają umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy zespołowej, stosowania odpowiednich sposobów motywowania.

Specjalność umożliwi pełnienie funkcji liderów projektów i menedżerów komórek organizacyjnych oraz specjalistów różnego szczebla w przedsiębiorstwach i administracji. Pozwoli również na prowadzenie i rozwijanie własnej firmy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi - oferuje przyszłym absolwentom wiedzę zorientowaną na pozycję i rolę człowieka w organizacji. Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnej kadry zarządzającej strategicznym zasobem organizacji – ludźmi i ich potencjałem.

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. tworzenia efektywnych systemów oceniania i motywowania pracowników, procesów rekrutacji i zatrudniania pracowników, negocjacji i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów w organizacji, rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i tworzenia szkoleń dedykowanych pracownikom przedsiębiorstwa, a także projektowania działań kreujących kulturę organizacyjną.

Specjalność ta stanowi odpowiedź na wyzwania rynku regionalnego i krajowego, związane z przygotowaniem kadr do pełnienia funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego oraz do wykonywania zawodu doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Wykładowcy-praktycy

W procesie dydaktycznym uczestniczyli, jak i uczestniczą nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym oraz jednocześnie posiadający kompetencje zawodowe i reprezentujący związki z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz przedstawiciele praktyki:

  • dr Agnieszka Kasprzak- Dobrowolska
  • dr Łukasz Olipra
  • dr Ireneusz Skawina
  • dr Jarosław Szandurski
  • dr Paweł Żuraw
  • mgr Agnieszka Jędrasik- Zabój
  • mgr inż. Leszek Buchowski
  • mgr Damian Mikulski
  • mgr Dawid Pszeniczka
  • mgr Dariusz Wyspiański