Powrót

Działalność naukowa

Działalność naukowa Uczelni realizowana jest w kilku formach. Należą do nich badania naukowe oraz projekty badawcze, prowadzone przez pracowników naukowych Wydziałów Uczelni, zgodnie z profilem katedr, ukierunkowujące na rozwój naukowy. Działalność naukowa znajduje także odzwierciedlenie w organizowaniu konferencji naukowych i naukowo-dydaktycznych, na których prezentowane są wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach Instytutów, Katedr i Zakładów.

Działalność naukowa Wydziałów obejmuje prace badawcze prowadzone w ramach projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską, Radę Nauki/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i badań własnych w ramach katedr, zakładów oraz instytutów.

Kierunki działalności naukowo-badawczej są w znacznej mierze poświęcone aspektom ekonomicznym (funkcjonowaniu gospodarki, w ramach dokonujących się przekształceń systemowych, polityki rynku pracy, strategiami zarządzania kapitałem obrotowym, analizą powiązań przedsiębiorstw z rynkiem finansowym oraz funkcjonowaniem giełdy papierów wartościowych, analizą roli kapitału zagranicznego w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki polskiej oraz analizą konkurencyjności polskiego sektora finansowego w obliczu integracji z Unią Europejską), ale obejmują także tematykę w trzech głównych filologicznych kierunkach badawczych - językoznawstwie, metodyce nauczania języka i literaturze.

Świadectwem aktywności w Społecznej Akademii Nauk w zakresie badań naukowych, konferencji i pracy dydaktycznej jest dorobek publikacyjny. W celu jego intensyfikacji utworzono Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, kierowane przez Kolegium Wydawnicze.