Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się 

 

Misja 

Poprawa jakości zdrowego i aktywnego starzenia się w środowisku lokalnym.

Cel strategiczny

Współpraca w zakresie rozpoznawania problemów, przygotowania i wdrażania programów, pozyskiwania środków, promowania postaw i monitorowania działań na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się w środowisku lokalnym.

Założenia do projektu Regionalna KOalicja na rzecz zdrowego starzenia się

INICJATORZY

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Społeczna Akademia Nauk

WPROWADZENIE

 Starzenie się jako naturalny  etap życia  jest  procesem  dotyczącym  wszystkich aspektów życia  człowieka oraz życia społecznego. Od osobistego nastawienia zależy, jak przez starość przejdziemy. Polska jest w dużym   stopniu dotknięta  zmianami demograficznym związanymi ze starzeniem się społeczeństwa, społeczeństwo polskie starzeje się najszybciej w Europie.  Do  2030   roku  przybędzie 3 miliony seniorów. Konsekwencje tego procesu dotyczyć będą  wszystkich i stanowią dziś i stanowić będą w przyszłości główne wyzwanie w  sferze polityki społecznej.  Istnieje konieczność prowadzenia wielu działań w celu poprawy ochrony zdrowia całej populacji zgodnie z założeniem, że zdrowe dzieciństwo jest pierwszym  krokiem do zdrowego i aktywnego starzenia się. Zdrowe i aktywne starzenie się   może zapewnić wyższą jakość poszczególnym osobom oraz całemu społeczeństwu. Starszy wiek nie musi oznaczać wykluczenia oraz poczucia braku przydatności  społecznej. „Zdrowa starość zaczyna się w dzieciństwie”, to hasło Polskiej  Prezydencji w UE znakomicie oddaje sens koncepcji „Zdrowej i Aktywnej  starości”. Podjęcie działań promujących aktywną i zdrową starość – koncepcji preferowanej przez UE zapewnia przyszłym pokoleniom pozytywne efekty podjętych działań. Koncepcja ta docenia wagę profilaktyki i promocji zdrowia dla jednostki jak i w wymiarze społecznym w odniesieniu do obecnego jak i przyszłych pokoleń.

   Działaniom związanym z polityką senioralną w skali globalnej mogą towarzyszyć działania na poziomie gminy, miasta i powiatu. Opracowania naukowe dotyczące sytuacji  starszego pokolenia stanowią podstawę do opracowywania dokumentów w Polsce czy w UE wyznaczających kierunki działań koniecznych do podjęcia aby przygotować społeczeństwo do życia w  innej niż dotychczas strukturze demograficznej. Działania państwa wzmocnione przez aktywność społeczeństwa, mogą przynieść dobre efekty. Stąd ważna rola samorządów w budowaniu rzeczywistości przyjaznej seniorom. „Koalicja Na Rzecz zdrowego Starzenia się „ – może połączyć wszystkich, którzy chcą angażować się w tworzenie polityki zdrowotnej/polityki senioralnej/przyjaznej starzejącemu się społeczeństwu w naszym kraju. Do pracy na rzecz zdrowej, aktywnej i kreatywnej starości zapraszamy wszystkich, którzy podzielają podjętą inicjatywę utworzenia koalicji. Zakładamy, że KOALICJA będzie inicjowała i koordynowała realizację programów na rzecz zdrowego, aktywnego i kreatywnego starzenia się oraz integrowała społeczność lokalną wokół idei zdrowego życia w środowisku zamieszkania.   Dla realizacji koncepcji zdrowej i aktywnej starości bardzo istotne znaczenie ma zdynamizowania działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Poprawa ogólnego stanu zdrowia populacji osób wkraczających w fazę starości daje szansę na przedłużenie lat aktywnego i samodzielnego życia. Wartością dodaną tych działań jest poprawa kondycji zdrowotnej osób starszych i opóźnienie rozwoju chorób przewlekłych.

Działalność Świdnickiej „KOALICJI  NA  RZECZ ZDROWEGO  STARZENIA SIĘ”  skoncentruje się na:

 • podniesieniu poziomu świadomości społecznej w zakresie wiedzy dotyczącą zagadnienia „zdrowego starzenia się”,
 • promowaniu zdrowego stylu życia,
 • wspieraniu działań profilaktycznych, edukacji8 zdrowotnej i rehabilitacji seniorów,
 • propagowanie wiedzy na temat czynników wpływających na utrzymanie zdrowia, oraz czynników wpływających nas przebieg procesu starzenia,
 • przygotowaniu bazy informacyjnej na temat zakładów, instytucji, placówek świadczących opiekę dla osób starszych, i zapewnienie dostępności do niej,
 • integracji środowiska lokalnego na rzecz idei zdrowego i aktywnego starzenia się,
 • pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów prozdrowotnych.

Główne cele

 1. Współdziałanie w zakresie promowania w lokalnej społeczności idei zdrowia, zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się.
 2. Współdziałanie w opracowaniu strategii kompleksowej polityki senioralnej na terenie miasta i gminy Świdnica oraz powiatu świdnickiego, a także miasta i gminy Dzierżoniów oraz powiatu dzierżoniowskiego na lata 2016-2020 w kontekście „Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.
 3. Inicjowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej osób starszych jak najdłużej oraz ich samodzielności.
 4. Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacji zdrowotnej w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych a szczególnie osób w starszym wieku.
 5. Opracowanie i aktualizowanie mapy problemów i potrzeb w zakresie zdrowia/ „Biały Atlas”/ lokalnej społeczności.
 6. Współpraca z Instytucjami - tworzenie sieci instytucji, integrowanie  osób wspólnie realizujących działania na rzecz propagowania zdrowego starzenia się  (fundacji i stowarzyszeń, instytucji kościelnych, policji, administracji publicznej itp.).
 7. Włączenie się w europejską sieć wymiany informacji i doświadczeń.
 8. Tworzenie i udostępnianie przez Internet baz danych na temat punktów konsultacyjnych, terapeutycznych, centrów kryzysowych, ośrodków pomocy, domów seniora,  poradni itp.
 9. Tworzenie i udostępnianie przez Internet baz danych o szkoleniach, konferencjach, publikacjach na powyższy temat.
 10. Organizowanie działalności informacyjno- edukacyjnej /debaty, panele dyskusyjne, konferencje, seminaria, narady..
 11. Przygotowanie i realizacja projektów finansowania przedsięwzięć w wymiarze społecznym ze środków UE.
 12. Szkolenia przez Internet.
 13. Szkolenia i kursy w tym STUDIA PODYPLOMOWE - wspieranie rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się edukacja zdrowotną, profilaktyką, itp.
 14. Lobbing na rzecz zdrowego starzenia się
 15. Współpraca praktyków i naukowców - zbieranie i analiza danych dotyczących problemów zdrowotnych.

16.Współpraca z mediami.

INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU

 • Ma wymiar projektu interdyscyplinarnego integrującego wiedzę z kilku dziedzin naukowych, w celu jej implementacji dla wzrostu potencjału społecznego.
 • Uwzględnia wielowymiarowe oddziaływanie na społeczeństwo: zmniejsza zagrożenie wykluczeniem, może prowadzić do zmniejszenia wydatków na  opiekę medyczną i pomoc socjalna, sprzyja równowadze życia społecznego, w którym aktywne są wszystkie jego grupy wiekowe, a także jest szansa na tworzenie nowego obszaru biznesu skierowanego na usługi dla osób starszych.
 • Oparty jest na sieci osób i instytucji, której podstawę stanowi dobrze przygotowany zespół.
 • Zespół implementacyjny z założenia ma charakter integracyjny – będą do niego zapraszane osoby starsze wcześniej biorące udział w badaniach.
 • Dzięki nowoczesnym technologiom (e-learning, systemy informatyczne) zapewnia standaryzację wiedzy, procedur i umożliwia monitorowanie rezultatów działań.
 • Rozwiązania technologiczne mogą być również później wykorzystane do monitorowania stanu zdrowia osób starszych czy udzielania wsparcia psychologicznego.
 • Aktywnie inicjuje i koordynuje działanie na rzecz integracji społecznej a nawet zawodowej osób starszych, zapobiega ich marginalizacji i sprzyja wykorzystaniu tkwiącego w nich potencjału.
 • Zakłada nieustanną interakcję wewnątrz projektu pomiędzy obszarem badawczym i praktycznym; wdrażane rozwiązania będą bazowały na wynikach badań, a jednocześnie będą inicjować kolejne podprojekty badawcze, co zapewni rzetelną wiedzę mimo dynamicznie toczących się procesów społecznych.
 • Na podstawie rezultatów badań naukowych przedstawia konkretne działania praktyczne.
 • Uruchamia potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych.

Pozytywnym efektem działania KOALICJI.. będzie poprawa jakości życia osób starszych, zwiększenie więzi międzypokoleniowych, integracji społecznej, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz potencjalny rozwój sektora usług na rzecz osób starszych. Inicjatorzy Koalicji zwrócą się do ekspertów z zakresu medycyny, PTG, samorządów instytucji i organizacji społecznych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, liderów opinii społecznej, przedstawicieli lokalnego biznesu z prośbą o udzielenie poparcia dla tej inicjatywy.

KOORDYNACJA

Krystyna Lasek Prezes Zarządu Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dr Joanna Mesjasz Prodziekan SAN

TREŚĆ LISTU INTENCYJNEGO

List intencyjny

Podpisany  w dniu 14 maja 2015 r. w Krzyżowej

Preambuła

Kreatywna i partnerska współpraca samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego, uczelni wyższych, przedsiębiorców i organizacji  pozarządowych, ma bardzo duże znaczenia dla realizacji wyznaczonych celów. Promowanie idei zdrowego i aktywnego starzenia się oraz podejmowanie  wspólnych działań w okresie  zmian demograficznych nadaje tej współpracy kluczowe znaczenie.

Artykuł 1

Strony oświadczają, że rozpoczną współdziałanie w zakresie przygotowania i wdrożenia    „Regionalnej  koalicji  na rzecz zdrowego starzenia’’.

Działalność Koalicji  skoncentruje się na:

 • podniesieniu poziomu świadomości społecznej w zakresie wiedzy, dotyczącej zagadnienia „zdrowego starzenia się”,
 • promowaniu zdrowego stylu życia,
 • wspieraniu działań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej i rehabilitacji seniorów,
 • przygotowaniu bazy informacyjnej na temat zakładów, instytucji, placówek świadczących opiekę dla osób starszych,
 • integracji środowiska lokalnego na rzecz idei zdrowego i aktywnego starzenia się,
 • pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów prozdrowotnych.

Główne cele:

 • Współdziałanie w zakresie promowania w lokalnej społeczności idei zdrowia, zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się.
 • Współdziałanie w opracowaniu strategii kompleksowej polityki senioralnej na terenie miasta i gminy Świdnica oraz powiatu świdnickiego, a także miasta i gminy Dzierżoniów oraz powiatu dzierżoniowskiego na lata 2016-2020 w kontekście „Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, a także projektowaniu wspólnych – regionalnych działań.
 • Inicjowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej osób starszych jak najdłużej oraz ich samodzielności.
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacji zdrowotnej w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych a szczególnie osób w starszym wieku.
 • Opracowanie i aktualizowanie mapy problemów i potrzeb w zakresie zdrowia/ „Biały Atlas”/ lokalnej społeczności.
 • Współpraca z Instytucjami - tworzenie sieci instytucji, integrowanie  osób wspólnie realizujących działania na rzecz propagowania zdrowego starzenia się  (fundacji i stowarzyszeń, instytucji kościelnych, policji, administracji publicznej itp.).
 • Włączenie się w europejską sieć wymiany informacji i doświadczeń.
 • Tworzenie i udostępnianie przez Internet baz danych na temat punktów konsultacyjnych, terapeutycznych, centrów kryzysowych, ośrodków pomocy, domów seniora,  poradni itp.
 • Tworzenie i udostępnianie przez Internet baz danych o szkoleniach, konferencjach, publikacjach na powyższy temat.
 • Organizowanie działalności informacyjno- edukacyjnej /debaty, panele dyskusyjne, konferencje, seminaria, narady..
 • Przygotowanie i realizacja projektów finansowania przedsięwzięć w wymiarze społecznym ze środków UE.
 • Szkolenia i kursy w tym STUDIA PODYPLOMOWE - wspieranie rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się edukacja zdrowotną, profilaktyką, itp.
 • Lobbing na rzecz zdrowego starzenia się
 • Współpraca praktyków i naukowców - zbieranie i analiza danych dotyczących problemów zdrowotnych.

Artykuł 2

Strony utworzą  zespół roboczy, do którego każda ze stron oddeleguje minimum jedną osobę. Zespół opracuje podział obowiązków w ramach Koalicji, wyznaczy  lidera projektu, a także zdefiniuje szczegółowe cele i zadania  realizowane w ramach Koalicji.

Artykuł 3

Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze i na zasadach partnerstwa.

Artykuł 4

W celu realizacji niniejszego listu intencyjnego strony podejmą wszelkie prawne i faktyczne  działania, niezbędne do wykonania wymienionych w nim postanowień.

Artykuł 5

1.Niniejszy list intencyjny stanowi  wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań.

2.Za zgodą stron do zespołu realizującego przedsięwzięcie mogą być zapraszane kolejne podmioty

Artykuł 6

1.Niniejszy list sporządzono w 9 jednobrzmiących egzemplarzach.

 1. Postanowienia niniejszego listu wchodzą wżycie z dniem podpisania.

 

W DNIU 14 maja 2015 r. list podpisali:

Starosta Powiatu Świdnickiego – Piotr Fedorowicz

Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego – Wicestarosta Marek Piorun

Wójt Gminy Świdnica – Teresa  Mazurek

Wójt Gminy Dzierżoniów – Zastępca wójta  Jolanta Zarzeka

Prezydent Świdnicy – Wiceprezydent Szymon Chojnowski

Burmistrz Dzierżoniowa  - Dariusz Kucharski

Sudecka Izba Przemysłowo- Handlowa  - Prezes Ryszard Sobański

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy – Wiceprezes Krystyna Lasek

Społeczna Akademia Nauk Wydział w Świdnicy - Prodziekan Joanna Mesjasz

 

DOTYCHCZASOWe DZIAŁANIA

 • BADANIA SENIORÓW W POWIECIE ŚWIDNICKIM I DZIERŻONIOWSKIM
 • Panel turystyczny w dniu 21.10.2015 Konferencja Przygotowawcza przed Kongresem Turystyki
 • PANEL TURYSTYKA SENIORALNA 12.10.2016 NA Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy
 • I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA wSPÓŁCZESNE WYZWANIA GERONTOLOGII – PODEJŚCIE HOLISTYCZNE Krzyżowa 14 maja 2015 r.

O konferencji

Konferencja ta  jest cyklicznym  ogólnopolskim wydarzeniem pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i humanistyczne, a  zmiany demograficzne”. Jest zaprojektowana jako interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i rozwiązań praktycznych zmierzające do przeciwdziałania negatywnym  skutkom ewolucji społecznej, w tym problemom starzejącego się społeczeństwa. Głównym celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów, prezentacja wyników badań i dobrych praktyk osobom, które zawodowo zajmują się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych, reprezentującym zarówno różnorodne dyscypliny naukowe jak i praktykom. ,,Starość’’  to słowo, które większości ludzi kojarzy się negatywnie. Wzbudza lęk, obawę, przygnębienie, refleksję o nieuchronności przemijania. Kult ciała i promowanie młodości  powodują zmianę w preferencjach społecznych  i odsuwanie się osób w podeszłym wieku na margines życia społecznego. Prowadzą one do obniżenia nie tylko materialnego, ale przede wszystkim społecznego statusu i prestiżu. W historii ludzkości nie bywał on taki niski jak obecnie. Starość kojarzyła się z poważaniem, godnością mądrością, autorytetem. Szacuje się, że w 2020 r. liczba osób powyżej 60. roku życia stanowić będzie ponad 25% ludności Polski, a w krajach Europy Zachodniej przekroczy 30%. Przedłużenie  ludzkiego życia z jednej strony napawa optymizmem, z drugiej jednak pojawiają się różnego rodzaju dylematy związane ze starzeniem się. Przeciwdziałając temu, że wciąż jeszcze zbyt mało świat nauki skupia się na problemie przedłużenia sprawności psychofizycznej osób starszych, na tym, by starość mogła być okresem aktywnego i godnego życia, a nie jedynie oczekiwania na śmierć.

Tematyka

PERSPEKTYWA HUMANISTYCZNA - BLOK I

W pierwszym bloku mieścić się będą tematy związane z problemami osób starszych ale prezentowane z szerokiej  perspektywy nauk humanistycznych. Dokładniej dotyczyć one będą:

 • Gerontologia edukacyjna w Polsce i w Europie
 • Etyczne aspekty w relacjach pokoleń
 • Charakterystyka starzejących się społeczeństw
 • Kompetencje kluczowe w pracy z osobami starszymi
 • Kształcenie kadr do pracy z seniorami
 • Media elektroniczne w procesie kształcenia
 • Uniwersytety III wieku
 • Telezdrowie i  opieka on-line
 • Edukacja rodzin, a procesy starzenia się
PERSPEKTYWA KLINICZNA – BLOK II

Drugi blok powstaje we współpracy z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym. Zawarte 
w nim wystąpienia dotyczyć będą zagadnień  widzianych z perspektywy medycznej oraz psychologicznej, a dokładniej:

 • Choroby neurodegeneracyjne w starszym wieku
 • Holistyczna opieka w chorobach wieku starczego
 • Opieka nad chorymi u schyłku życia
 • Starszy pacjent  jako wyzwanie
 • Zaburzenia i dysfunkcje psychiczne a starzenie się
 • Lęk przed śmiercią i umieraniem
 • Opieka paliatywna
 • Jakość życia a proces starzenia się
PERSPEKTYWA EKONOMICZNA - BLOK III

Problemy starzejącego się społeczeństwa coraz bardziej wpływają na zmianę zarządzania różnorodnością wiekową organizacjach, a także prowokują kształtowanie się nowych narzędzi oraz kompetencji w organizacjach. Implikują również zmiany w zakresie przygotowania się do prowadzenia biznesu dla klientów zaawansowanych wiekowo. Tymi zagadnieniami zajmą się prelegenci z bloku trzeciego prowadząc analizę z punktu widzenia nauk ekonomicznych i nauk 
o zarządzaniu, a dokładniej poruszą następujące zagadnienia:

 • Age management w organizacji
 • Kompetencje menedżerskie  a zarządzanie zróżnicowanymi wiekowo zespołami
 • Kompetencje pracowników działów HR a różnorodność wiekowa
 • Kultura i klimat organizacji, a zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie procesem sukcesji w firmach rodzinnych
 • Mentoring – jak zatrzymać wiedzę i doświadczenie  starszych pracowników
 • Starszy klient – wyzwaniem dla biznesu
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Profesjonalizacja  opieki nad osobami starszymi – nowy obszar biznesu?
PERSPEKTYWA PRAKTYCZNA – BLOK IV

Czwarty blok tematyczny obejmie zagadnienia dotyczące praktycznych wdrożeń w zakresie projektów edukacyjnych i aktywizacyjnych skierowanych do osób starczych. Projektów przeciw wykluczeniu społecznemu i projektów promujących działania społeczności lokalnych oraz władz rządowych i samorządowych oraz podmiotów z otoczenia biznesu, a zwłaszcza:

 • Aktywność fizyczna i społeczna  osób starszych
 • Placówki rządowe i samorządowe wobec zmieniających się potrzeb starzejącego się społeczeństwa
 • Współpraca instytucji i osób w programach rewitalizacji społecznej
 • Organizacje pozarządowe i ich doświadczenia w pracy na rzecz osób starszych
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na wiek

Miejsce

CENTRUM KONFERENCYJNE KRZYŻOWA

Komitet Naukowy

 • Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. zw. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja
 • prof. zw. dr hab. Henryk Jagoda
 • prof. zw. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan
 • prof. zw. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
 • dr hab. Henryk Cudak prof. SAN
 • dr hab. Sławomir Cudak prof. SAN
 • dr hab. Grzegorz Ignatowski prof. SAN
 • dr hab. Jerzy Mączyński prof. SAN
 • dr hab. Anna Skrzek prof. AWF
 • dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
 • dr Walentyna Wnuk
 • dr Joanna Mesjasz
 • dr n. med. Ireneusz Skawina

Zapraszamy do włączenia się w prace Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się