Powrót

Biuro ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Do najważniejszych zadań Biura należy koordynowanie współpracy Społecznej Akademii Nauk z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Biuro inicjuje procesy współpracy z Partnerami społeczno-gospodarczymi, poznając ich potrzeby oraz oczekiwania, a także umożliwia efektywną współpracę z poszczególnymi działami funkcjonującymi w Społecznej Akademii Nauk.

Głównymi płaszczyznami współpracy z instytucjami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami gospodarczymi, fundacjami, liderami opinii publicznej, firmami, społecznością lokalną, organizacjami społecznymi czy też instytucjami zajmującymi się aktywnym przeciwdziałaniem bezrobociu i wykluczeniu społecznemu jest wspólna organizacja przedsięwzięć biznesowych, kulturalnych, gospodarczych, społecznych oraz działań mających na celu ciągłe dostosowywanie programów kształcenia do oczekiwań zmieniających się warunków otoczenia społeczno-gospodarczego.

Główne zadania Biura ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym to:

  • Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów z przedsiębiorstwami, instytucjami, biznesem, administracją publiczną i samorządową, organizacjami pracodawców i stowarzyszeniami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, przemysłowymi, handlowymi;
  • Organizowanie seminariów i konferencji wraz z Partnerami, służących wymianie doświadczeń i promocji własnych osiągnięć;
  • Wspomaganie studentów i absolwentów Uczelni w zakresie ich wszechstronnego rozwoju edukacyjno-zawodowego, w tym poszukiwania pracy zgodnej z uzyskanymi kwalifikacjami;
  • Opracowywanie wyników badań, analiz i ekspertyz odnośnie zmian na rynku pracy;
  • Współpraca z partnerami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych;
  • Współpraca z Partnerami w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych i naukowych z Instytutem Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym działającym przy Społecznej Akademii Nauk (EEDRI);
  • Działania zmierzające do pozyskiwania partnerów gospodarczych w zakresie wdrażania nowych technologii;
  • Integracja społeczna i zdrowotna niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych;
  • Współpraca z partnerami w zakresie przygotowywania innowacyjnych ofert edukacyjnych (nowe specjalności, kierunki studiów, studia podyplomowe, kursy, szkolenia);
  • Współpraca z partnerami w zakresie konsultowania proponowanych przez SAN programów kształcenia, a także wdrożenia opracowanych projektów do realizacji (w tym również ofert z wykorzystaniem platform e-learningowych).

Biuro ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do partnerskiej współpracy!

Kontakt:
Biuro ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym SAN
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź,
tel. 44 680 11 40, e-mail: wspolpraca@spoleczna.pl