Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych

OPIS I CELE KIERUNKU

Ofertę studiów kierujemy przede wszystkim do pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę.
Ukończenie studiów pomoże absolwentom na zmianę kwalifikacji zawodowej lub znalezienie satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi  i  tematyką ubezpieczeń społecznych. Dla osób pracujących w działach personalnych studia będą okazją do wymiany doświadczeń oraz zdobycie świeżego spojrzenia na dokonujące się zmiany w przepisach prawnych dotyczycących prawa pracy.
Celem studiów podyplomowych jest nabycie, pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu Prawa pracy, zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatkowych.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami studiów są przede wszystkim osoby , które swoje przyszłe zatrudnienie wiążą z pracą w  działach kadrowo-płacowych jaki również dotychczasowi pracownicy działów HR, zarządzania personelem lub też Kadr, którzy chcą poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny kadrowo-płacowej i ubezpieczeń społecznych. Program studiów stanowi świetne repetytorium wiedzy dla już aktywnych specjalistów z zakresu kadr  i płac, ubezpieczeń społecznych.

Zgłębienie zagadnień prawa pracy, kadr, płac i ubezpieczeń społecznych - zwłaszcza po zmianach Kodeksu Pracy obowiązującego od 2016 i 2018 r. - umożliwi Absolwentom podjęcie pracy w strukturach działu kadr lub na stanowiskach samodzielnych specjalistów ds. kadr i płac.

PROGRAM STUDIÓW

 1. Zagadnienia ogólne prawa pracy.
 2. Stosunek pracy i czas pracy.
 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce.
 4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy i ich ochrona.
 5. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych.
 6. Odpowiedzialność pracowników i pracodawców.
 7. Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 8. Pozapłacowe świadczenia pracownicze.
 9. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych.
10. Europejskie prawo pracy.
11. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy.
12. Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych.
13. Zatrudnianie cudzoziemców.
14. Dokumentacja kadrowa i dokumentacja ZUS.
15. Analiza rynku pracy.
16. Układy i porozumienia zbiorowe pracy.
17. Świadczenia długo i krótkoterminowe.
18. Ochrona danych osobowych i przetwarzanie informacji.
19. Mobbing i dyskryminacja.
20. Zarządzanie kadrami w korporacjach międzynarodowych.
21. Związki zawodowe i Rady Pracownicze.

Opłaty

WPISOWE 100 zł 

CENA ZA STUDIA- OPŁATA JEDNORAZOWA 3000 zł 

CENA ZA STUDIA - OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1600 zł 

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 10 M-CY 10 x 340 zł

Uwaga! Specjalne promocje dla obecnych studentów oraz dla absolwentów!

BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy

OPIS I CELE KIERUNKU

BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) to studia podyplomowe – zawodowe organizowane przez SAN . Ten kierunek cieszy się dużą popularnością wśród studentów.  Studia  skierowane są  do osób które zamierzają podjąć pracę w tym obszarze.  W czasie dwóch semestrów nauki  studenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające rozpocząć pracę w służbie bhp lub – po spełnieniu dodatkowych warunków- rozpocząć działalność gospodarczą  jako niezależny podmiot doradczy, ponieważ studia spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP.

Studia trwają dwa semestry,  w wymiarze 186 godzin (wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy).  Kadrę dydaktyczną stanowią wyłącznie praktycy. Osoby zawodowo związane z obszarem który omawiają na zajęciach.

Celem studiów jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z  zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji zgodnych z wymogami prawa stanowisk pracy. Studia pozwolą na wyposażenie uczestników w umiejętności w zakresie praktycznego implementowania zdobytej wiedzy w środowisku firm sektora firm budowlanych, produkcyjnych i usługowych.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe BHP skierowane są do osób które zamierzają podjąć pracę w służbie bhp. Głownie do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową i zyskać znaczącą przewagę na bardzo konkurencyjnym  rynku pracy. Możliwość zdobywania wiedzy u osób bezpośrednio związanych z branżą i odnoszących w niej sukcesy jest bezcenna. Absolwent trafia na rynek pracy wyposażony w wiedzę – zgodnie z wymogami przedmiotu oraz w umiejętności jak tę wiedze stosować. Nowy zawód to nowa szansa na karierę.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu studiów oraz w umiejętności interpersonalne niezbędne ze względu na charakter wykonywanych zadań. Dodatkowo w umiejętność współpracy z organami kontrolnymi ( PIP, PSP, PIS, SANEPID, Policja, Prokuratura …)

PROGRAM STUDIÓW

1. Zadania pracowników służby BHP.
 2. Elementy pomocy przedmedycznej.
 3. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy.
 4. Zarządzanie procesami - wprowadzenie.
 5. Ocena i analiza ryzyka zawodowego.
 6. Regulacje prawne bezpieczeństwa pracy maszyn, urządzeń i produktów.
 7. Ochrona środowiska naturalnego
 8. Czynniki zagrożeń w środowisku pracy.
 9. Elementy prawa pracy.
10. Psychologia pracy.
11. Ergonomia i fizjologia pracy.
12. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy.
13. Podstawy metodyczne szkolenia dorosłych w zakresie BHP.
14. Ochrona przeciwpożarowa.
15. Seminarium.

Opłaty

Wpisowe- 100 zł

CENA ZA STUDIA OPŁĄTA JEDNORAZOWA - 3000 zł

CENA ZA STUDIA OPŁATA SEMESTRALNA - 2x 1600 zł

CENA ZA STUDIA OPŁATA RATALNA - 10 m-cy 10x340 zł

 

Uwaga specjalne promocje dla studentów i absolwentów!